CHÍNH SÁCH ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

CHÍNH SÁCH ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN

 

Dưới đây là các điều khoản và điều kiên của một hợp đồng pháp lý giữa quý vị và Công ty TNHH TM DV Vận Tải Dương Hạnh (“Chúng tôi”). Khi truy cập hoặc sử dụng website này (“trang web”), quý vị đồng ý rằng quý vị đã đọc, hiểu và đồng ý tuân theo các điều khoản, luật và quy định hiện hành, bao gồm luật và quy định kiểm soát việc trích và tái trích suất.

Nếu quý vị không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web này.

1.Từ chối trách nhiệm

 

1.1/ Thông tin trên trang này không đảm bảo tính chính xác, cập nhật hoặc hoàn chỉnh, và trang này có thể có lỗi kỹ thuật hoặc đánh máy. Chúng tôi không chịu trách nhiệm ( và từ chối trách nhiệm) về việc đảm bảo thông tin cập nhật, hay tính chính xác cũng như tính hoàn chỉnh của nội dung thông tin đăng trên website.

 

Do đó, quý vị nên kiểm tra tính chính xác và tính hoàn chỉnh của tất cả các thông tin được đăng tải trước khi đưa ra quyết định liên quan đến dịch vụ, sản phẩm hay các vấn đề khác thuộc trang này.

1.2/ Công ty TNHH TM DV Vận Tải Dương Hạnh có quyền thay đổi, chỉnh sửa hoặc nâng cấp trang web và cập nhật thay đổi về sản phẩm, dịch vụ hay chương trình được giới thiệu trên trang web này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

2. Bảng quyền và nhãn hiệu

2.1/ Trang web này có thê bao gồm hoặc đối chiếu với các nhãn hiệu, bản quyền, các thông báo về quyền sở hữu tài sản khác và các thông tin cần được tôn trọng.

 

Trang này và tất cả các nội dung trên trang này không được sao chép, tái sử dụng, tái xuất bản, đăng tải, truyền tải, phân phối hoặc sử dụng để tạo ra các sản phẩm khác mà không có thỏa thuận trước bằn văn bản với Công ty TNHH TM DV Vận Tải Dương Hạnh.

Tuy nhiên, quý vị có thể truy cập, tải về hay sử dụng các tư liệu trên webside với mục đích khác với điều kiện tuân thủ các điều khoản, điều kiện và thông báo kèm theo.

2.2/ Tất cả logo, tên sản phẩm và tên dịch vụ của Công ty TNHH TM DV Vận Tải Dương Hạnh là nhãn hiệu của Công ty TNHH TM DV Vận Tải Dương Hạnh .

 

3. Liên kết với các trang web khác

 

Công ty TNHH TM DV Vận Tải Dương Hạnh cung cấp liên kết với các webside khác để thuận tiện cho việc tìm kiếm thông tin của quý vị. Nhưng chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm hay chịu trách nhiệm pháp lý về nội dung mà các webside khác cung cấp, bao gồm (nhưng không giới hạn) các thông tin quản cáo hay tiếp thị.

Nếu quý vị quyết định truy cập vào webside khác từ trang này, quý vị có thể phải chấp nhận rủi ro. Các webside khác có thể bao gồm liên kết đến trang này.

4. Pháp luật

Điều khoản và điều kiện này, cùng các quyền và nghĩa vụ tương ứng của các bên dưới đây, có thể được chi phối bởi và được chiểu theo luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà không mâu thuẫn với luật định.

 

5. Không sử dụng vào mục đích sai luật và bị cấm

 

Trong trường hợp sử dụng trang này, quý vị phải đảm bảo không sử dụng trang này vì mục đích sai luật hoặc bị cấm theo các điều khoản và điều kiện này.

 

6. Từ chối bảo hành

 

6.1/  Quý vị sẽ chịu trách nhiệm với các rủi ro có thể xảy ra khi sử dụng trang web này. Tất cả tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm, chương trình và dịch vụ nâng cấp trên trang này không được bảo hành hay đảm bảo dưới mọi hình thức.

 

Theo luật, Công ty TNHH TM DV Vận Tải Dương Hạnh  sẽ từ chối việc bảo hành, đảm bảo hay đại diện theo luật định dưới mọi hình thức ngầm hiểu hay phát ngôn bao gồm (nhưng không giới hạn) việc bảo hành thương mại, tính khả dụng với mục đích nhất định, hay việc không xâm phạm đến các quyền sở hữu trí tuệ và tài sản.

 

Công ty TNHH TM DV Vận Tải Dương Hạnh sẽ không chịu trách nhiệm bảo hành, bảo đảm rằng webside sẽ không bị gián đoạn, đúng thời hạn, an toàn và không có lỗi.

 

6.2/ Quý vị hiểu và đồng ý rằng nếu quý vị tải và hoặc thu nhận tài liệu, thông tin, sản phẩm, phần mềm, chương trình hoặc dịch vụ, quý vị sẽ phải tự chịu trách nhiệm về những rủi ro hoặc thiệt hại có thể xảy ra, bao gồm việc mất dữ liệu hoặc gây thiệc hại cho hệ thống máy tính của quý vị.

 

6.3/ Một số quyền hạn pháp lý không cho phép loại bỏ sự bảo hành, vì việc loại trừ ở trên có thể không áp dụng với quý vị.

 

7. Giới hạn của nghĩa vụ pháp lý

 

7.1/ Công ty TNHH TM DV Vận tải Dương Hạnh sẽ không chịu bất kì trách nhiệm nào về thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, tình cờ, đặc biệt, hoặc do hậu quả của các vấn đề có liên quan đến hoặc phát sinh từ trang này hoặc bất kỳ truy cập nào vào trang này, hoặc của webside hay các nguồn có liên kết, giới thiệu hoặc truy cập thông qua trang này, hoặc để sử dụng hoặc tải, hoặc truy cập vào bất kỳ tài liệu, thông tin, sản phẩm hoặc dịch vụ bao gồm, mà không giới hạn đến bất kỳ việc lỗ lãi, gián đoạn kinh doanh, lỗ lợi nhuận, hoặc mất mát chương trình hoặc dữ liệu khác, ngay cả khi Công ty TNHH TMDV Dương Hạnh có khả năng gây ra những thiệt hại như thế.

 

Việc loại bỏ và từ chôi trách nhiệm pháp lý áp dụng cho tất cả các nguyên nhân, dựa trên hợp đồng, giấy bảo hành, thiệt hại hoặc bất kỳ pháp lý nào khác.

 

7.2/ Các điều khoản, điều kiện khác hoặc bổ sung có thể áp dụng cho các tài liệu, thông tin, sản phẩm và dịch vụ cụ thể do trang này cung cấp.

 

Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào xảy ra, các điều khoản, điều kiện và thông báo khác hoặc bổ sung như thế sẽ có thể được áp dụng thay cho các điều khoản và điều kiện này. Vui lòng xem hợp đồng hoặc thông báo được áp dụng.

 

8.Thay đổi về điều khoản và điều kiện này

 

Công ty TNHH TM DV Vận Tải Dương Hạnh Dương Hạnh có quyền thêm, thay đổi, xóa bất kỳ điều khoản và điều kiện sử dụng hoặc việc cung cấp, sản phẩm và Chương trình mô tả trong trang này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Vui lòng kiểm tra thường xuyên và cập nhật thay đổi.

 

Khi quý vị tiếp tục sử dụng hoặc truy cập vào trang này thì mặc nhiên quý vị đã đồng ý với từng và tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo trong trang này.